Akcenti sa VII redovne sednice Skupštine opštine Bela Crkva (VIDEO)

Odbornici Skupštine opštine Bela Crkva na sedmoj redovnoj sednici u ovom sazivu, kojom je predsedavao predsednik Skupštine opštine Marjan Aleksić, usvojili su Odluku o završnom računu budžeta opštine Bela Crkva za 2020. godinu.

„Prilikom izrade konsolidovanog završnog računa opštine Bela Crkva utvrđeni su ukupno ostvareni prihodi u iznosu od 705.844.331,00 dinara što predstavlja 97% od ukupno planiranih prihoda. Ukupno ostvareni rashodi su u iznosu 663.581.066,00 dinara što predstvlja 91% od ukupno planiranih rashoda. Prilikom utvrđivanja rezultata poslovanja, utvrđen je suficit u iznosu od 57.222.000,00 dinara“ – istakla je načelnica Odeljenja za finansije Opštinske uprave Bela Crkva, Alma Svatović, obrazlažući Odluku o završnom računu budžeta opštine Bela Crkva za 2020. godnu.

Odbornici su usvojili izveštaje o radu javnih preduzeća i ustanova čije je osnivač opština Bela Crkva za 2020. godinu. Data je saglasnost na Statut UKD Centar za kulturu „Bela Crkva“, a nakon toga usvojena je Odluka o građevinskom zemljištu i Odluka o izmenama i dopunama Odluke o opštinskim administrativnim taksama.

Predlog odluke o pokretanju postupka pripajanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Bela Crkva obrazložila je predsednica opštine Violeta Simić.

„Opština Bela Crkva ima trenutno četiri komunalna preduzeća, JKP „Belocrkavnski komunalac“, JP „Belocrkvanski vodovod“, DJUP „Belocrkvanska jezera“ i JATP „Bela Crkva“. Ono što je osnov za donošenje ovakve odluke je preporuka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave još iz 2004. godine, da opštine ispod 15 hiljada, granična vrednost do 20 hiljada stanovnika, treba da imaju jedno komunalno preduzeće. Ovo pripajanje donosi racionalizaciju poslovanja u svim segmentima, što znači centralizovano odlučivanje, centralizovani ljudski resurski i oprema kao i veći finansijski kapiciteti tog novog preduzeća. Osnov za donošenje ove odluke je i analiza koju je uradio Ekonomski fakultet iz Beograda u periodu od januara do marta ove godine, koja se sastoji iz tri dela: analiza zatečenog stanja sa finansijskim efektima, nakon toga predloženi modeli kako unaprediti poslovanje, iz čega proističe ono što je najbitnije, predloženi model za naša javna preduzeća u Beloj Crkvi. Ova Odluka je od ključnog značaja za funkcionisanje opštine Bela Crkva, jer se većina resursa koje budžetom opredeljujemo upravo sliva u ova javna preduzeća, tako da ćemo u budućnosti, kada se proces implementacije završi, moći da i vi kao odbornici i naredni sazivi skupštine, mnogo efikasnije kontrolišemo, pratimo, usmeravamo kao lokalna samouprava rad novog sistema“ – naglasila je Simić.

Nakon usvajanja Odluke o pripajanju javnih preduzeća, odbornicu su usvojili Odluku o usvajanju procena rizika od katastrofa opštine Bela Crkva, zatim, Rešenje o otuđenju poslovnog prostora i na kraju sednice data je saglasnost na izmene i dopune program poslovanja JATP „Bela Crkva“ za 2021. godinu.

Predsednik Skupštine opštine Bela Crkva Marjan Aleksić istakao je važnost donetih odluka i zahvalio se odbornicima na konstruktivnom i efikasnom radu.

„Sednica je protekla u radnoj atmosferi, od 33 odbornika sednici je prisustvovalo 23 odbornika, neki su opravdano bili odsutni, dok neki nisu opravdali svoj izostanak sa današnje sednice, a svaki odbornik svojim radom u lokalnom parlamentu opravdava poverenje građana opštine Bela Crkva. Imali smo redovne tačke dnevnog reda, pre svega mislim na usvajanje izveštaja o radu javnih preduzeća i ustanova, direktori su bili u obavezi da izveštaje za proteklu godinu dostave na razmatranje odbornicima Skupštine opštine, a svi izveštaju su i usvojeni na današnjoj sednici. Pored toga, imali smo jednu od bitnijih odluka, a to je pripajanje javnih komunalnih preduzeća. Nadamo se da će ovaj proces ići u pozitivnom pravcu, nadamo se uštedi troškova, efikasnijem radu, a sve u interesu stanovnika opštine Bela Crkva“ – rekao je Aleksić.

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*