VAŽNO: Kako do priključka na gasnu mrežu na teritoriji opštine Bela Crkva

Stanovnici Bele Crkve i okolnih naseljenih mesta se za sve potrebne informacije u vezi sa priključenjem mogu obratiti predstavništvu JP „Srbijagas“ u Pančevu, ulica Miloša Obrenovića 8, tel. 013/215 53 50.

Procedura priključenja na distributivnu gasovodnu mrežu podrazumeva sledeće:

 1. Kupac podnosi Zahtev za odobrenje za priključenje.
 2. JP „Srbijagas“ izdaje Rešenje o odobrenju za priključenje.
 3. JP „Srbijagas“ i Kupac sklapaju Ugovor o izgradnji kućnog gasnog priključka.
 4. JP „Srbijagas“ vrši izgradnju kućnog gasnog priključka uključujući i merno regulacioni set.
 5. Kupac ugovara nezavisno od JP „Srbijagas“ izradu projekta za izgradnju unutrašnje gasne instalacije, podnosi elektronskim putem zahtev za izdavanje odobrenja za izvođenje radova i zahtev za prijavu radova.
 6. Komisija JP „Srbijagas“ vrši pregled unutrašnje gasne instalacije – UGI, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za puštanje gasa.
 7. JP „Srbijagas“ i Kupac sklapaju Ugovor o snabdevanju prirodnim gasom.
 8. JP „Srbijagas“ vrši puštanje prirodnog gasa u instalaciju Kupca.

Budući korisnik uz Zahtev za odobrenje za priključenje na gasovodni sistem JP „Srbijagas“ potrebno je da priloži sledeću dokumentaciju:

 • Кopija lične karte podnosioca zahteva za fizička lica, odnosno Izvod iz Agencije za privredne registre za pravna lica
 • Dokaz o vlasništvu nad objektom čije se priključenje traži (vlasnički list , tj. izvod iz lista nepokretnosti, ili ugovoro prenosu vlasništva, overen u Sudu)
  NAPOMENA: Ukoliko podnosilac zahteva nije vlasnik objekta čije se priključenje traži, on podnosi Ugovor ili drugi pravni dokaz kojim dokazuje da je on nosilac prava korišćenja uz pismenu saglasnost vlasnika objekta, odnosno Ovlašćenje overeno kod notara da podnosilac zahteva može u njegovo ime da preduzima sve neophodne pravne radnje vezane za priključenje predmetznog objekta na gasovodnu mrežu.
 • Lokaciju objekta na kopiji katastarskog plana (ne striji od 6 meseci)
 • Izvod iz lista nepokretnosti (ne stariji od 6 meseci)
 • Odobrenje za izgradnju, odnosno odobrenje za upotrebu za objekat čije se priključenje traži, ili drugi relevantni dokaz saglasno Zakonu o planiranju i izgradnji
 • U slučaju postojanja suvlasnika, Saglasnost suvlasnika nad objektom (nosioca prava nad objektom) i suvlasnika na katastarskoj parceli ( nosioca prava na zemljištu) overena kod notara.

Napomena: Dokumenta se dostavljaju u fotokopiji.

 

Prokomentariši vest

Ostavi svoj komentar

Vaša mail adresa neće biti objavljena.


*